VIM
KSh.149
Harpic
KSh.515.75
Soya
KSh.51.5
Beans
KSh.74.5
Product
Samanga Solutions
Sugar
KSh.85.5